Kantoorinrichting

Published Jul 05, 21
6 min read

Kantoorinrichting Ontwerp

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 07/06/2019, methet publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijftwelke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onderwelke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, uvindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. Over de gegevensverwerking Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welkebeveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Kantoormeubelen

Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, wordenmet deze partij gedeeld. Trans, IP heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning tebieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Trans, IP is op basis van deovereenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Er wordenregelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Webhosting Transip Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Transip. Transip verwerktpersoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partijmetagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Transip is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Kantoorinrichting Rotterdam

Gmail Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passendetechnische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevenszoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeervertrouwelijk. Payment processors Mollie Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van, Mollie.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uwpersoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om dedienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Allehierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens vantoepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Bureaustoel Leer

Kantoormeubelen - SKEPPHet moet niet altijd nieuw zijn: tweedehands Kantoormeubelen - Ondernemers Blog – Tips en adviezen voor ondernemers!


Beoordelingen Webwinkel, Keur Wij verzamelen reviews via het platform van Webwinkel, Keur. Als u een review achterlaat via Webwinkel, Keur danbent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Webwinkel, Keur deelt deze gegevens met ons, zodat wij dereview aan uw bestelling kunnen koppelen. Webwinkel, Keur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.

Alle hierboven genoemde waarborgenmet betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van dedienstverlening waarvoor Webwinkel, Keur derden inschakelt. Verzenden en logistiek Van Dooren Kantoormeubelen Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen - ergonomische kantoormeubelen .

Bureaustoel Ergonomisch

Het is daarvoor noodzakelijk datwij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Van Dooren Kantoormeubelen delen. Van Dooren Kantoormeubelen gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Van Dooren Kantoormeubelen onderaannemers inschakelt, stelt Van Dooren Kantoormeubelen uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Als u via dit platform een bestelling plaatstdan deelt Bol. com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af tehandelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorischemaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Kantoorinrichting Den Haag

nl Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats. nl. Als u via dit platform een bestellingplaatst dan deelt Marktplaats. nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uwbestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische enorganisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Dat wil zeggen dat het doel van deverwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek –op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Kantoormeubelen Amsterdam

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eedof wettelijke verplichting. Automatisch verzamelde gegevens Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverleningverder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geenpersoonsgegevens.

In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen demogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. Bewaartermijnen Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat uaangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

Wat Kost Een Kantoorinrichting

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen metuw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn looptbewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naaraanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten metbetrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomenafschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u degegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich telegitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoekadministreren wij geanonimiseerde gegevens.

Bureaustoel Ergonomisch

U heeft te allen tijde het recht om eenklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op eenverkeerde manier gebruiken. Inzagerecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, in te zien.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturenwij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die dezegegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Kantoorinrichting Eindhoven

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Ergonomische bureaustoel . Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, te beperken.

Navigation

Home

Latest Posts